Algemene voorwaarden

BEVESTIGING

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door of met Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De Klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

VERGOEDINGEN

2.1. De servicevergoeding voor de verschillende diensten onder coaching/ training/trajecten/testen en eventueel bijhorende producten zijn overeenkomstig zoals bepaald op de website www.walkthetalkcoaching.be en www.k-onsult.be en zoals op de factuur vermeld, tenzij Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan (bijvoorbeeld vergoedingen leveranciers).

2.2. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw, met uitzondering de tarieven op de webshop van de test jezelf pagina, waarop de tarieven inclusief meteen vermeld worden.

BETALING

3.1. Onze facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf datum van de factuur.

3.2. Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % met een minimum van 150 euro, wat overeenkomt met de hinder die Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) aldus ondervindt, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002) Dit artikel blijft geldig indien Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

3.3 Particuliere begeleidingen, voor therapie of coaching, kunnen zowel cash ter plaatse als via bankoverschrijving betaald worden. Bij cash betaling ontvangt men een betaalbewijs, bij overschrijving wordt het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen overgeschreven. Wanneer loopbaanbegeleiding betaald worden d.m.v. het inzetten van een loopbaancheque, wordt de loopbaancheque voorafgaand aan de begeleiding aan Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) bezorgd.

ANNULERING

3.1 Indien de Klant de voorziene dienstverlening (opleiding of traject) annuleert is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:
– annulering tot 6 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
– annulering tussen 4 en 6 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
– annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
– annulering minder dan 14 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,
Als tijdstip van annulering geldt de dag waarop het aangetekend schrijven of e-mail, waarmee de annulering wordt meegedeeld, door Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) wordt ontvangen en wordt beantwoord door een medewerker van Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk).

3.2 Indien de klant een sessie voor coaching of therapie annuleert, kan dit kosteloos wanneer de e-mail of sms mij tot 24 uur voor aanvang van de sessie bereikt. Wordt er pas later geannuleerd of vergeet men te verwittigen, dan wordt de sessie integraal aangerekend.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

5.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, behoudt Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) het recht voor om: – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende coaching te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, – hetzij de dienstverlening, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.2. Indien het vertrouwen van Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) in de kredietwaardigheid van de Klant wordt geschaad door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) zich het recht voor van de Klant de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) zich het recht voor om de gehele coaching en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de coaching en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 3.2., onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

OVERMACHT

6.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

6.2. Aangezien Karine Van Oosterbos (K-onsult & Walk the Talk) eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

GESCHILLENREGELING

7.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

7.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.